An­tall sjøl­mord øker i Norge: – Ti­den er over­mo­den for en null­vi­sjon for sjøl­mord

Handling: Terese Grøm, generalsekretær i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord mener at 674 selvmord i 2018 viser at tiden er overmoden for samme politiske og økonomiske kraftinnsats på selvmordfeltet.

Handling: Terese Grøm, generalsekretær i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord mener at 674 selvmord i 2018 viser at tiden er overmoden for samme politiske og økonomiske kraftinnsats på selvmordfeltet. Foto:

– Ti­den er over­mo­den for en null­vi­sjon for sjøl­mord, sier Te­re­se Grøm, ge­ne­ral­sek­re­tær i LEVE – Landsforeningen for et­ter­lat­te ved sjøl­mord.

DEL

Norge: Ons­dag pub­li­ser­te Folkehelseinstituttet sta­tis­tik­ken for døds­år­sa­ker i 2018. An­tall sjøl­mord har ste­get fra 593 i 2017, til 674 i 2018. Menn er over­re­pre­sen­tert. Sam­ti­dig har sjøl­mord blant kvin­ner økt kraf­tig i al­ders­grup­pa 30–34 år.

– Det­te går helt feil veg

– Det­te går helt feil veg, in­gen vil være uenig i det. Vi kan ikke ak­sep­te­re at så man­ge men­nes­ker ikke or­ker å leve len­ger. Tal­let må ned, så en­kelt er det, og det vil kre­ve full opp­merk­som­het av oss som sam­funn fram­over, sier Te­re­se Grøm, ge­ne­ral­sek­re­tær i LEVE – Landsforeningen for et­ter­lat­te ved sjøl­mord.

Re­gje­rin­gen er midt i en pro­sess med ny na­sjo­nal hand­lings­plan for sjøl­mords­fore­byg­ging.

Økning: Antall sjølmord i Norge er stigende. Dødsfall per 1 000 personer per år.

Økning: Antall sjølmord i Norge er stigende. Dødsfall per 1 000 personer per år. Foto:

– Det som gjen­står er at hand­lings­pla­nen med­fø­rer po­li­tisk og øko­no­misk for­plik­tel­se fra topp­ni­vå, og en null­vi­sjon for sjøl­mord. Det ble gjort i 2002, da Stor­tin­get ved­tok null­vi­sjon for døde og skad­de i tra­fik­ken. Veg­ve­se­nets null­vi­sjon har hatt stor be­tyd­ning for kraf­tig re­du­se­ring av døds­fall i tra­fik­ken de sei­ne­re åre­ne, ak­ku­rat for­di den in­ne­bar po­li­tisk og øko­no­misk for­plik­tel­se, sier Grøm.

Hun me­ner at 674 sjøl­mord i 2018 vi­ser at ti­den er over­mo­den for sam­me po­li­tis­ke og øko­no­mis­ke kraft­inn­sats på sjøl­mords­fel­tet.

Sjøl­mords­raten i Opp­land er 13,8 mens Telemark er på topp med 19,5. La­vest lig­ger Sogn- og Fjordane med bare 8,8.

Artikkeltags