Omdisponering av dyrket mark satt til maksimalt 2000 dekar per år innen 2030.

– I Hurdalsplattformen sier vi at jordvernet skal styrkes, og at jordvern skal bli et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Jeg er glad for å kunne legge fram en ny jordvernstrategi som bidrar til dette, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Les også

Mens bombene faller over noen av Europas beste kornarealer, har flere fått opp øynene for matberedskap

Skal oppnås innen 2030

I regjeringens nye jordvernstrategi er målet for omdisponering av dyrket mark satt til maksimalt 2000 dekar per år. Målet skal oppnås innen 2030.

Dette er en innskjerping fra dagens mål om omdisponering av maksimalt 3000 dekar per år fram mot 2025.

Noen av de nye tiltakene innebærer å etablere et nytt kartlag for dyrkbar jord, utredning av en hjemmel i jordloven for vern av viktige jordbruksarealer og utvikling av et sentral register for viktige jordbruksarealer av nasjonal interesse.

Systematisk registrering av nedbygging

I tillegg skal det etableres en systematisk registrering av faktisk nedbygging av jordbruksarealer.

Ordningen med nasjonal jordvernpris til kommuner, som arbeider godt videreføres, og tilskuddet til arbeid med kommunale jordvernstrategier økes.

– Det er avgjørende at det lages politikk som bidrar til matberedskap og bærekraft. Krig og konflikt midt i Europas kornkammer viser oss hvor nødvendig det er å ta vare på de arealene der vi kan produsere mat på, sier Borch.

Les også

«Innlandet er dessverre stadig representert på den nasjonale verstinglista»

Les også

Utløste heftig debatt: – Hvordan skal vi få bussene opp i hyttefeltene, når det ikke går busser ut i bygdene en gang