SØR-AURDAL: Bakgrunnen for Interpellasjonen var at det er vanskelig for unge å finne egnet bosted og det står mange hus og småbruk tomme eller ubrukte.

Det var stort flertall i kommunestyret om at reglene for konsesjon skulle utredes mer. Nedsatt konsesjon er et styringsverktøy for å hindre at boligeiendommer brukes som fritidseiendommer.

Denne saka er en forespørsel fra politikerne i Sør-Aurdal og det er derfor utarbeidet to ulike forslag til vedtak. Av den grunn er det ikke framsatt hvilken av vedtakene som bør fattes skrev administrasjonen i saksframlegget.

A) Sør-Aurdal kommunestyret ber administrasjonen å lage forslag til ny forskrift jamfør paragraf 7 i konsesjonsloven, om nedsatt konsesjon i Sør-Aurdal kommune der §4 første ledd nr. 2, §4 første ledd nr. 4 og §5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft. Forslag til ny forskrift må legges ut til offentlig høring. Når høringa er gjennomført skal saka komme til endelig behandling i kommunestyret.

B) Kommunestyret tar orienteringa til etterretning og ønsker ikke å innføre nedsatt konsesjonsgrense etter §7 i konsesjonsloven i Sør-Aurdal kommune.

Forslag A ble vedtatt med 15 mot 3 (1 H, 1 Frp, 1 UA) stemmer.

Kommunestyret vil derfor komme tilbake til saka når den er utredet bedre.