20 per­so­nar drog inn 88 mil­li­o­nar kro­ner i skatt: Suk­sess­ful­le næ­rings­livs­folk bi­dreg til skat­te­topp for Vest­re Slidre

Dei al­ler ri­kas­te i Vest­re Slidre bi­dreg med sto­re inn­tek­ter i kom­mu­ne­kas­sa.