Det er planlagt en fortetning av flere hytteområder i Valdres. Ett av dem er Javnlie sør for Beitostølen, hvor antall hytter skal mer enn fordobles, og hvor det skal legges inn vann og avløp. Rørene skal trekkes gjennom myrer og våtmarker inn til de prosjekterte hyttene.

Noen vet at dette ikke er bærekraftig. En slik utvikling i et hytteområde 7 kilometer fra hovedveien, over skuldra på Javneberget og ned igjen forbi Javnestølen, vil kreve mer enn vann og kloakk. Det vil kreve utbygging av veistandarden, det vil kreve utvikling av strømnettet. Det vil være graving og bygging og grøfting.

Flere av hyttene som er tegnet inn, vil kreve drenering av myrer. De store rørledningene for vann og kloakk vil medføre at store områder tørrlegges. Myrer, som i tusenvis av år har lagret CO₂ og som er habitat for et rikt dyreliv, vil bli lagt tørre. Noen vet at det er et alvorlig naturinngrep. Noen vet dette er uforenelig med Norges klimamål.

Noen vet at det ikke egentlig er behov for vann og avløp i Javnlie. Det er kun behov for det dersom man velger å bygge ut området. Men skal man bygge nye hytter, må man ha vann og avløp, og skal man ha vann og avløp, må man bygge nye hytter. Argumentet er sirkulært. Noen vet det.

Noen vet at det heller ikke er miljømessige argumenter for å legge vann og avløp i Javnlie. Det skal ha blitt påvist grønnalger i Javnåni, sier kommunen. Men i Huldretjernet, som ligger mellom Javnåni og hyttefeltene i Javnlie, er det ingen forurensning. Følgelig er det umulig at det er hyttene i Javnlie som er kilden for forurensningen av Javnåni. Hadde hyttene stått for forurensning, hadde også Huldretjernet hatt algevekst. Noen vet at det bare er en håndfull hytter mellom Huldretjern og Javnåni, og at forurensningsproblemet må løses der. Noen vet at algeveksten i Javnåni bare er et vikarierende argument.

Noen vet at enkelte grunneiere har spilt svarteperspill med hytteeierne. At innkallingen til infomøtet kun ble sendt til kommunen og til velforeningen. At papirene som ble sendt ut til hytteeierne senere, bare viste halvparten av hyttene grunneier faktisk planlegger å bygge. At måten å agere på er valgt for å hindre kraftige reaksjoner fra hytteeierne. Noen vet at det er skittent spill.

Noen vet at hyttebygging ikke handler om å demokratisere den norske naturen, om gjøre den tilgjengelig for flere. Nye hyttefelter handler om penger. Det er penger til grunneier, penger til kommunekassa. Det er rå kapitalisme for å maksimere en ressurs man kun tillegger økonomisk verdi. Verdien i uberørt natur og vern av klimaet har ingen pris, så den ser man vekk fra. Noen vet det.

Noen vet at klimaet er vår tids største utfordring. Noen vet at det man gjør lokalt, spiller en rolle i den store sammenhengen. Noen vet at en fordobling av hyttene i et tilbaketrukkent hytteområde med lite infrastruktur har en stor klimakostnad. Noen vet at å trekke vann og avløp gjennom store våtmarksområder er en voldtekt av utmarka. Noen vet at hele området er beitemark, og at det har vært det i uminnelige tider. Noen vet at det eneste argumentet for å bygge ut Javnlie, er økonomiske.

Noen vet at de som bestemmer, mener at rovkapitalisme er viktigere enn klima.

Noen vet. De som ikke vet, har valgt å ikke vite. Det er på tide at noen bryr seg. Det er på tide at noen tar ansvar.

Det haster.