Hoc­key­ba­nen er på plass, men det må vat­nes litt mer før den er klar til bruk

Isflate: Fagernes IL hockey med frivillige krefter står på hver vinter for å rigge opp og ned hockeybanen, sammen med vatning og brøyting.

Isflate: Fagernes IL hockey med frivillige krefter står på hver vinter for å rigge opp og ned hockeybanen, sammen med vatning og brøyting. Foto:

Fa­ger­nes IL ho­ckey har rig­get hoc­key­ba­nen i par­ken og har star­tet vat­ning. Lars Øy­stein Halden an­tar at hoc­key­ba­nen er klar til bruk i mid­ten av de­sem­ber.

DEL

Fagernes: – Vi tren­ger noen lag til med is før den er klar, men vi er av­hen­gig av kul­de­gra­der. Det er vars­let litt mil­de­re nå noen da­ger, men så fort kul­de­gra­de­ne er på plass, så vat­ner vi mer, for­tel­ler Lars Øy­stein Halden.

Han har hatt med seg gode hjelp i rig­gin­ga av både le­der i Fa­ger­nes IL, Hil­mar Hip­pe, sam­men med skøy­te­gla­de ven­ner i Kro­on Ma­skin.

– Når ba­nen er klar, så er den åpen for alle. Det er vik­tig å for­mid­le, sier Halden.

Det er ikke bare en­kelt å leg­ge is­fla­ta, for det hel­ler en del til den ene sida, så det krever en del arbeid.

Og, for dem som hus­ker til­ba­ke til glans­da­ge­ne, så var det vel in­gen is­fla­te som var bedre enn Fa­ger­nes-isen – og den var all­tid klar tid­lig på vin­te­ren. Men, den gang var det 400 meters bane.

Artikkeltags