Nå er det vanlige arbeidsfolk sin tur, sies det i Arbeiderpartiet. Vi i Etnedal arbeiderparti vil slå et slag for de som tradisjonelt har vært våre gode støttespillere bakover i tida. Nemlig den stolte yrkesgruppa småbrukeren, nybrottsmannen, jord- og skogsarbeideren. Vi må få oppmerksomhet tilbake for småbrukerne, og de som driver med middels og små gardsbruk, blant våre rekker, og de må føle seg hjemme hos oss. Dette er det sterke tradisjoner for.

Vi ønsker å få større oppmerksomhet for denne gruppa i vår politikk. Vi må gå inn for at de grunnleggende forutsetninger bedres, noe som gjør at det er fortsatt interessant og økonomisk drivverdig å utnytte disse brukene.

Vi vet at det allerede er lagt ned en hel masse slike gårdsbruk, med alle de ulempene det medfører for landet vårt, og for Innlandet og Valdres i særledeshet. Dette er aktuelt over hele Innlandet. Vi må derfor ta tilbake mulighetene for denne yrkesgruppa ved å gå inn for bedre rammevilkår.

Det skal ikke bare lønne seg å drive spesialisert, industrialisert og stort. Dette er en helt naturlig retning, ut fra det grønne skiftet, og de forventninger vi registrerer i dagens samfunn.

Dette vil ha positiv innvirkning og konsekvenser for hele samfunnet vårt og vil føre til bedre klimapolitikk, lokale arbeidsplasser, og at ungdom etablerer seg, distriktene bosettes og gir levende bygdesamfunn, utnytter utmarka bedre, bedrer Norges selvforsyning, renere og tryggere mat, et grønnere og mer bærekraftig samfunn, reversere den stadige sentraliseringen og de ulemper det medfører, se nå blant anna pandemien som herjer verst i tettbygde strøk.

Viktig at vi ser det små i det store.