Slik vil dei prioritere fylkesvegar

Handlingsprogram for fylkesvegar for perioden 2022 til 2025 var oppe i kommunestyret til førebels høyring før den skal opp som endeleg sak i junimøtet.