Gebyr kan erstatte bot for ulovleg snøskuterkøyring

Ulovleg snøskuterkøyring kan etter dei nye reglane  no løysast med gebyr på staden. (illustrasjonsbilde)

Ulovleg snøskuterkøyring kan etter dei nye reglane no løysast med gebyr på staden. (illustrasjonsbilde) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Statens naturoppsyn (SNO) har no høve til å gje gebyr til førarar av snøskuter som bryt lova. Føremålet er å kunne løyse mindre alvorlege brot utan at saka blir meldt til politiet.

DEL

Lov om motorferdsel i utmark vart endra i 2015, fekk Miljødirektoratet sitt feltorgan, SNO, heimel til å gje førar av snøskuter gebyr ved visse lovbrot. Ei ny forskrift fortel kva brot det gjeld, og heimelen er no teken i bruk av SNO.

Løysing utan politi

– Føremålet med det nye verkemidlet er å løyse "enkle" og mindre alvorlege saker utan å melde til politiet. På denne måten vil ein bidra til at regelverket blir følgd, og at det er kort veg frå ein oppdagar forholdet og det følgjast opp med ein reaksjon, seier direktør Pål Prestrud i SNO.

Gebyr blir i utgangspunktet gitt på staden. Det er aktuelt å gje gebyr både for lovbrot som fram til no er straffa med førelegg, og for mindre lovbrot (misferd) som er handtert ved å informere om regelverket. Alvorlege lovbrot vil som tidlegare bli meldt til politiet.

Frå 500 til 3000 kroner

Strafferettslege reaksjonar, hovudsakeleg i form av førelegg, skal framleis vere hovudregelen. Grensa for kva brot som fører til gebyr er sett relativt lågt, og storleiken på gebyra er anten 500 kroner eller 3000 kroner.

Siktemålet er ikkje å ta flest mogleg, men å folk til å følgje reglane som gjeld for å køyre snøskuter.

Pål Prestrud, Statens Naturoppsyn

Sett deg inn i reglane

– Vi håper og trur at innføringa av overtredelsesgebyret kan bidra til å hindre ei auke i ulovleg køyring, og at det å ilegge gebyr kan supplere dei verkemidla som blir brukt i dag. Uansett rår vi alle som planlegg å bruke snøskuter om å setje seg inn i kva lover og reglar som gjeld, seier Prestrud.

Lokale forskrifter i Valdres:

SNO vil vere til stades i terrenget i vinter, også i helger, feriar og på godvêrsdagar, og samarbeider med politiet om kontrollane. Det gjer at både fleksibiliteten og kapasiteten blir større. Siktemålet er ikkje å ta flest mogleg, men å folk til å følgje reglane som gjeld for å køyre snøskuter.

Ta vare på naturen og vis omsyn til turgåarar

For at skog og fjell skal vere mest mogleg fri for støy, uroing og påførte skader på plante- og dyrelivet, har vi reglar som regulerer motorferdsel i utmark. Regelverket har òg til føremål å ta omsyn til turgåarar.

Hovudregelen i motorferdselslova er at motorferdsel i utmark er forbode. Unntaka er køyring som ligg under unntaksparagrafane i lova eller der det er gitt løyve.

Desse brota kan føre til at førar får gebyr:

  • Ikkje vise gyldig førarkort når ein blir spurt om det.
  • Ikkje vise løyve som ein pliktar å ha med, når ein blir spurt om det.
  • Ikkje vise fram utfylt køyrebok, når ein blir spurt om det, og det er krav om bruk av køyrebok i løyvet.
  • Køyring til tider på døgnet – eller på helgedagar, helgedagar og liknande – der vilkåra, eller kommunale forskrifter, seier at det ikkje er lov å køyre.
  • Køyring i løype til tider på døgnet eller på dagar (som helgedagar og helgedagar) der køyring er forbode etter kommunal forskrift etter motorferdselslova § 4a.
  • Køyring i strid med regler i kommunale forskrifter etter forskrift om bruk av motorkøyretøy i utmark § 4a som fortel kvar ein kan køyre i område der det er gitt løyve til å raste.

Artikkeltags