Norge ligger på topp over forbruk av varer, som ikke føres tilbake til kretsløpet. Kun 2,4 prosent av forbruket vårt er sirkulært og dette gir oss en jumboplass og gagner ikke klima, miljø eller vår egen økonomi.

Målet med sirkulærøkonomi er å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping på lang sikt. Det betyr av vi må produsere varer med lang levetid, minst mulig bruk av ikke-fornybare ressurser og ikke minst legge til rette for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning. Noe som dermed fører til mindre søppel.

Marin forsøpling er både et lokalt og et globalt problem. Plast og annet avfall transporteres med havstrømmene over verdenshavene. Det er helt avgjørende at vi legg til rette for mange tiltak, men at holdningsendring og forbrukeransvar, samt samarbeid mellom nasjoner er viktige faktorer for å løse dette store problemet.

Derfor vil Senterpartiet i neste 4-årsperiode:

– Satse særlig på sirkulærøkonomi og ha ambisiøse målsettinger for reparasjon, gjenbruk og

gjenvinning på alle områder.

– Utrede nye insentivordninger for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning, herunder redusert mva.-sats og etablerertilskudd.

– Styrke arbeidet mot marin forsøpling både nasjonalt og internasjonalt.

– Innføre tiltak for å stoppe plast på avveie, og stoppe tilførsel av plast til vassdrag og havet.

– Utvide og forsterke produsentansvarsordningen for avfall.

– Styrke produsentansvaret for utstyr som brukes i fiskeri- og havbruksnæringa og sørge for at fiskere som leverer inn avfall ikke må dekke kostnadene ved dette.

– Kystflåten skal kunne returnere all søppel de får i trål/not gratis på land.

– Gjøre det gratis for private og organisasjoner som gjennomfører f.eks. strandrydding, å levere inn

avfall fra havet og strendene.

– Gi kommunene lovhjemmel til å ilegge overtredelsesgebyrer i forsøplingssaker.

– Gi kommunene mulighet til å belaste kostnader til håndtering av såkalt herreløst avfall

selvkostområdet i renovasjonsordningen.

– Ta initiativ til en utredning om pantesamarbeid i Norden.

– Erstatte grunnavgiften på emballasje med en insentivavgift basert på materialbruk som graderes

etter ikke-fornybart innhold og at det forhandles fram en bransjeavtale om dette.

– Styrke Tolletatens og politiets mulighet til å stanse eksport av elektrisk og elektronisk avfall.

– Redusere matsvinn til et minimum ved tiltak som favner både produsent, dagligvarekjedene og

forbrukerne.

For Senterpartiet er det viktig med tiltak der alle kan være med å gjøre noe, og slik sett være med å bidra til et bedre miljø og klima. Sirkulær økonomi er slike tiltak der alle kan gjøre noe og effekten blir stor, enten du bor på bygda eller i byen, og dette er tiltak som ikke gir sosiale forskjeller.

Vi som parti vil derfor legge til rette for at nettopp du kan være med på denne store dugnaden for klimaet og miljøet vårt. Da trenger vi din stemme ved årets stortingsvalg. Godt valg!