Spørs­må­let om bes­til­ling av Te­le­nor-abon­ne­ment ligg på bor­det til råd­men­ne­ne: Kan ta ei av­gjerd før pås­ke

Ei bes­til­ling av eit te­le­fon­abon­ne­ment som vi­ser kor mange innbyggarar som til ei kvar tid oppheld seg i Vald­res, kan vera like om hjør­net.