1. Nok billig og miljøvennlig strøm til norske forbrukere og norsk industri skal være målet for energipolitikken. Vannkraften skal fortsatt være underlagt offentlig kontroll og eierskap. Eksponeringen mot og integreringen i det europeiske kraftmarkedet har gått for langt.

2. Produksjonen av kraft i Norge må økes. Det må satses på opprustning av vannkraft og utbygging av mer fornybar energi. Det gjennomføres systemendringer for å raskt få i gang utbygging av solenergi for husholdninger, landbruk og øvrig næringsliv.

3. Prosessene med konsesjonsbehandling av nye kraftlinjer må effektiviseres. Statnett må underlegges en tydeligere politisk styring og inntektene til selskapet må frikoples fra flaskehalser i kraftnettet.

4. Vårt bidrag til kraftmarkedet i Europa skal være basert på utveksling av kraft og ikke ensidig eksport. På denne bakgrunn må avtaler med andre land reforhandles. Det skal ikke bygges nye utenlandskabler, ei eller til erstatning for eksisterende.

5. Ansvaret for fyllingsgrad og sikkerhet for å ha nok energi flyttes i større grad fra kraftselskapene og til staten.

6. Så lenge de høye kraftprisene vedvarer må det opprettholdes en støtteordningen for forbrukere, frivillig sektor, gardsbruk og gartneri. Det må også etableres en støtteordning for bedrifter som i særlig grad rammes av de høye kraftprisene.

7. Det må legges opp til et betydelig omfang av strømavtaler til fast pris. Statens bidrag for å få til dette er å endre skatteregimet slik at risikoen for kraftselskaper kraftig reduseres.

8. En kraftig satsing på ENØK i private hjem. Satse på et spleiselag mellom innbyggere og staten for å få bygget ut mer lokal fornybar energi, som for eksempel solceller på hustak. ENOVAS virkemidler brukes rettes i større grad inn mot formålet om økt produksjon og redusert forbruk av strøm (ENØK).

9. Stille strengere krav til forbrukerinformasjon ved salg av strøm. Målet må være å gjøre det mindre attraktivt med kreative markedsføringsmetoder og redusere tallet på rene strømsalgselskaper. Vurdere å forby oppsøkende markedsføring av strømavtaler. Alle norske husholdninger som ønsker det skal tilbys smartstrømkontroll for å kunne redusere eget strømforbruk.

10. Bygge industri og bruke ren norsk kraft som et fortrinn i en grønn omstilling av norsk næringsliv. Vi vil sikre norsk råderett over kraftressursene i fremtiden og vil derfor allerede nå tydelig vise at EUs fjerde energimarkedspakke er uakseptabel for Senterpartiet.

I tillegg så viser vi til formuleringer om energi og kraftsystem i vårt partiprogram og i Hurdalsplattformen.