Vald­res har fått fle­re av dem: Hva gjør du hvis det brenner i tun­ne­len?

To lag: Vegvesenet har produsert en serie filmer, som følger to lag som befinner seg i en tunnel hvor det er ild og røyk. Vi ser to lag; de unge mot de eldre. Hvem tar de rette valgene når det brenner i tunnelen?

To lag: Vegvesenet har produsert en serie filmer, som følger to lag som befinner seg i en tunnel hvor det er ild og røyk. Vi ser to lag; de unge mot de eldre. Hvem tar de rette valgene når det brenner i tunnelen? Foto:

Veg­ve­se­net er i gang med kam­pan­jen: Hva gjør du hvis det brenner i tun­ne­len? Avisa Vald­res var selv med da Sta­tens veg­ve­sen tes­tet hvor­dan viftene fjernet røy­ken i den nye Bagnskleivtunnelen.

DEL

Valdres: – Hvis det brenner, er det vik­tig å hand­le raskt! Un­der stress er det van­ske­lig å være ra­sjo­nell og ta de ret­te val­ge­ne. Tenk gjen­nom hva du ville ha gjort hvis du skul­le havne i en fa­re­full si­tua­sjon i en tun­nel, skri­ver Sta­tens veg­ve­sen i en pres­se­mel­ding.

Veg­ve­se­net har pro­du­sert en se­rie fil­mer, som føl­ger to lag som be­fin­ner seg i en tun­nel hvor det er ild og røyk. Vi ser to lag; de unge mot de eld­re. Hvem tar de ret­te val­ge­ne når det brenner i tun­ne­len?

Fil­me­ne har et «rea­li­ty­kon­kur­ran­se-preg» og er ment å ap­pel­le­re til ung­dom i «fø­rer­kort-al­der» fra 16 til 24 år.

Kunn­skap kan red­de liv

– Det er mye som er si­tua­sjons­be­stemt i en brann­hen­del­se – for eks­em­pel hvil­ken veg det er ras­kest å kom­me ut. Det litt van­ske­li­ge or­det «selvredningsprinsippet» er fast­slått i både EUs tun­nel­sik­ker­hets­di­rek­tiv og i vår egen for­skrift om tun­nel­sik­ker­het. Det in­ne­bæ­rer at du selv har an­svar for å red­de deg ut. Du må for­hol­de deg ak­tivt til si­tua­sjo­nen, opp­ly­ser Sta­tens veg­ve­sen.

– Eks­tremt skrem­men­de

– En tun­nel­brann med mye røyk kan være en eks­tremt skrem­men­de opp­le­vel­se. Kunn­skap om hva som fin­nes av til­gjen­ge­lig sik­ker­hets­ut­styr i de litt leng­re tun­ne­le­ne kan av­gjø­re. Vet du at det er te­le­fo­ner i man­ge tun­ne­ler og hva som skjer når du tar av rø­ret? Vet du at vik­tig in­for­ma­sjon kan bli snak­ket via ra­dio di­rek­te til deg om at det er en al­vor­lig si­tua­sjon?

Gjør dette: Er det røyk og ild i tunnelen – handle raskt og evakuer ut. Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med blinkende røde lys. Ha radioen på – lytt til trafikkmeldinger. Bruk nødtelefonene og brannslukkere.

Gjør dette: Er det røyk og ild i tunnelen – handle raskt og evakuer ut. Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med blinkende røde lys. Ha radioen på – lytt til trafikkmeldinger. Bruk nødtelefonene og brannslukkere. Foto:

Tips: Statens vegvesen kommer med mange tips i kampanjen. De kan redde liv.

Tips: Statens vegvesen kommer med mange tips i kampanjen. De kan redde liv. Foto:

De ge­ne­rel­le rå­de­ne

Er det røyk og ild i tun­ne­len – hand­le raskt og eva­ku­er ut. Kjør ald­ri inn i en tun­nel som er stengt med blin­ken­de røde lys. Ha ra­dio­en på – lytt til tra­fikk­mel­din­ger. Bruk nød­te­le­fo­ne­ne og brann­sluk­ke­re.

– Det er vik­tig at unge fø­re­re læ­rer seg hvor­dan de bør hand­le ved hen­del­ser i en tun­nel, og vi håper sjøl­sagt at fil­me­ne våre får god spred­ning i so­si­a­le me­di­er som Snap­chat, In­sta­gram og Face­book, opp­ly­ser Sta­tens veg­ve­sen.

Dette må du gjøre

Kom deg raskt ut – ikke vent på hjelp

Om mulig så kjør ut av tunnelen, varsle møtende trafikk og ring vegtrafikksentralen fra en nødtelefon når du kommer ut. Er det ikke mulig å kjøre ut, så forlat bilen på siden av vegen med nødblink på og evakuer til fots.

Bruk nødtelefon, ikke mobilen

Tunnelen er utstyrt med røde skap med telefon og brannslukningsapparat. Bruk nødtelefonen framfor mobilen, for da vet vegtrafikksentralen automatisk hvilken tunnel du er i og hvor i tunnelen du ringer fra.

Brannslukningsapparatet varsler oss

Når du tar i bruk et brannslukningsapparat som er montert i tunnelen vil det automatisk gå av en brannalarm hos vegtrafikksentralen, og tunnelen vil stenges og ventilasjonsanlegget starte.

Kjør aldri inn i en stengt tunnel

Er bommen nede eller det blinker et rødt lys utenfor tunnelen, har det skjedd en hendelse som gjør at tunnelen er stengt. Kjør aldri inn i en stengt tunnel.

Vær oppmerksom og lytt til radio

Når du kjører i tunnel er det viktig å legge merke til sikkerhetsutstyr og rømningsveger, følge trafikkregler og holde god avstand til kjøretøyet foran. Husk at tunge kjøretøy kan skape høgere lufttrykk når de passerer deg. Hør på radio, der vil du få nyttig informasjon dersom det skulle oppstå en hendelse.

Artikkeltags