Advarer mot lange, krappe og eggeformede svinger i Oppland

Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg. Det viser en omfattende studie av 23.891 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Oppland

Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg. Det viser en omfattende studie av 23.891 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Oppland Foto:

Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg. Det viser en omfattende studie av 23.891 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Oppland

DEL

OPPLAND: Statens vegvesen har analysert 62.952 svinger langs vegnettet i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold og sett på ulykkesrisiko. Veger med fartsgrense mellom 60 og 90 kilometer i timen er med i studien. De siste fire årene er ti mennesker drept og 62 alvorlig skadd i utforkjøringsulykker i Oppland. Det gjør utforkjøringsulykker til den mest utbredte alvorlige ulykkestypen i distriktet.

Det er gjort mange tiltak de siste årene for å forebygge utforkjøringsulykker på veger mye trafikk, og redusere skadeomfanget. Dette har ført til færre alvorlige utforkjøringsulykker.

Framtidens trafikkulykker

Tallet på drepte i trafikken er kraftig redusert de siste 20 åra. En viktig forklaring på det er tiltak på ulykkesutsatte veger som midtrekkverk, utbedring av sideterreng, bedring av sikt og ombygging av kryss.

– En stor andel av framtidens utforkjøringsulykker vil trolig skje spredt på veger med mindre trafikk, sier senioringeniør Espen Haugvik i Statens vegvesen, Region øst.

Studien viser at 32 prosent av utforkjøringsulykkene i Region øst skjer på veger med mindre enn 1500 kjøretøy i årsdøgntrafikk. Samtidig utgjør dette vegnettet 65 prosent av riks- og fylkesvegene i regionen. Det er mer krevende å forebygge utforkjøringsulykker på veger med mindre trafikk. Dette forbi ulykkene skjer spredt over et større vegnett.

Den omfattende studien gir Statens vegvesen og fylkeskommunen et godt verktøy for å identifisere kurver langs vegnettet med økt utforkjøringsrisiko. Slik kan vegmyndighetene målrette tiltakene i større grad.

Farlige kurver

Studien viser at utformingen av svingen er viktig for ulykkesrisikoen sammen med hastighet. Er svingen krapp, lang og «eggeformet», øker risikoen for å kjøre ut av vegen. I tillegg vil feil i vegens tverrfall gjennom kurven øke utforkjøringsrisikoen.

– Når ulykkene skjer spredt må vi gjøre punktvise tiltak der hvor det er størst risiko for utforkjøringsulykker. Derfor er den nye studien nyttig, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Feilvurdering hos fører er som regel den viktigste forklaringen til utforkjøringsulykker, men også disse ulykkene skjer vanligvis i punktene i vegnettet med størst utforkjøringsrisiko.

Skilter og utbedrer

– Hva gjør Vegvesenet for å forebygge utforkjøringer i svinger?

– Vi setter opp skilt som varsler vanskelige kurver. Ubedring av tverrfall i svinger kan være et godt tiltak. Når ulykken først skjer, kan rekkverk og utbedring av terrenget utenfor vegen forebygge skader, sier Løkken.

Han understreker at det er føreren som har ansvaret for å tilpasse farten etter forholdene.

– De aller fleste alvorlige utforkjøringsulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde kjørt etter forholdene. Riktig bruk av bilbelte sparer mange liv når ulykken først er ute, sier Løkken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken