INNLANDET: Økningen skyldes i all hovedsak koronautbruddet, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Sykefraværet blant menn økte mest

Det er rimelig å anta at det er det store antallet nye sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose som tilkom i andre halvdel av mars, som er årsaken til den sterke økningen i sykefraværet i 1. kvartal 2020.

Menn (5,3 %) har normalt et lavere sykefravær enn kvinner (8,6 %), men det var menn som hadde den kraftigste økningen i sykefraværet (+17,9 %) sammenlignet med samme kvartal i 2019. For kvinner økte sykefraværet med 10,1 %. Størst økning i sykefraværet med over 33 prosent hadde menn i aldersgruppene 25–29 år og 35–39 år.

Økning i sykefraværstilfeller med luftveislidelser

Koronautbruddet i mars i år førte til en kraftig økning i sykefravær knyttet til luftveislidelser. Omtrent 25 prosent av sykefraværstilfellene i Innlandet hadde en slik diagnose, mot 18 prosent i fjor.

Sykefraværstilfeller med luftveisdiagnoser er ofte kortvarige. Siden koronautbruddet startet i midten av mars, er de fleste av disse av kort varighet. De utgjorde dermed bare i underkant av 12 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i Innlandet.

Stor økning innen flere næringer

Sykefraværet i 1. kvartal 2020 var lavest innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 4,0 prosent. Det var høyest innen helse- og sosialtjenester med 9,4 prosent. Innen varehandel og forretningsmessig tjenesteyting var sykefraværet på henholdsvis 6,2 og 7,6 prosent. Innen begge disse næringene var økningen i sykefraværet på 20 prosent siden de ble hardt rammet av myndighetenes nedstenging. Det ser ellers ut til at Innlandet skiller seg noe ut fra landsgjennomsnittet siden næringer der muligheten for hjemmekontor burde være til stede, også hadde kraftig økning i sykefraværet.

Nedgang i andel graderte sykefraværstilfeller

– I Innlandet var 20,9 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 1. kvartal 2020 graderte. Dette er en stor nedgang sammenlignet med tidligere år. Årsaken er koronautbruddet som førte til svært mange korte sykefraværstilfeller der gradering ikke var aktuelt. Andelen graderte sykefraværstilfeller i Innlandet ligger likevel fortsatt i det øvre sjikt blant fylkene, avslutter Emilsen.