Det lille som var igjen av kantsoner langs Åslielva i Grøvsskogene er gått ned, og det som ikke har falt er så si rensket for barnåler. Det samme er det på hele åsen fra Fekjær og sør til Korpekløyve/ Elsrud.

Også Hestehøgda i Vassfaret og sørover mot Landsend i Hedalen har vinden tatt med seg mye mer skog oppover i fjellsiden. I de bratte fjellsidene fra Landsend og sør til Elsrud er det kun kabelbane som kan få ut virke. Elveløpene blir det mer og mer vindfall i.

I min ytring på Hedalen.no etter stormen 19.11.2021, varslet jeg om ringvirkningene av den første stormen og fare for flom i elveløpene og ras fra fjellsider. Jeg er blitt kontaktet av et helikopterselskap som har spesialbygd ryddeklo for å fjerne trevirke i elveløp og kraftlinjer der mannskap og maskiner ikke kommer til. Det vil trolig bli en demonstrasjon med dette helikopter en dag når vi har fått planlagt gjennomføringen, og når vi får med oss instanser fra Glommen Skog og myndighetene til en demonstrasjon av hva et helikopter kan hjelpe oss med. Dette er noe som staten må hjelpe til med og komme med midler til.

Ved en vanlig hogst langs elver og vassdrag er det pålegg om å sette igjen kantsoner. Dette er et krav fra staten og Norsk Skogstandard. Da må vel staten ta ansvaret for den oppryddingen som må til i vassdragene og stå for denne kostnaden. Mangfoldet langs elveløp er både turisme, fiske og klekkende fuglearter som må ivaretas. Det samme ansvaret må staten ta i de områder det er verneområder.

Jeg tror dessverre ikke stormene vi har hatt den siste tiden blir de siste.

Jeg er redd. Ut fra erfaringer på 90-tallet vet vi at vi også kommer til å få kraftig storm på barmark når telen går i mars/april. Dette vil ta med seg ytterligere skog som står igjen og som er rotskadd fra stormene i vinter. Det er også mye svekkede hus og mange hustak som igjen som kommer til å bli hardt rammet av nye stormer.

Jeg registrerte også at det har kommet ned stein fra fjellsiden sør for for Landsend under mildværet da Gyda herjet i helgen. Steiner som ligger i veigrøften. Hva med sikkerhet for folk som ferdes etter fylkesvei 243? Hva om en stein med størrelse på 500 kg kommer høyere ovenfra, og treffer en bil i stedet for å legge seg i grøften? Også noen mindre steiner har kommet ned der.

Vi har sammen med Glommen skog, folk fra fylket og Vegvesenet hatt en befaring der tidligere i vinter og sett på dette område med tanke på kabeldrift. Vi har sett faren ved steinsprang der, noe som jeg også nevnte i min ytring i november. Men tiltak kommer trolig for sent. I det minste burdet det ha kommet opp et skilt om, så folk kunne følge med.

Vi har ikke tid å miste da våren kommer om et par måneder. Det er mange tiltak som må planlegges. Staten må komme på banen og se hva som virkelig har skjedd her i Hedalen, i alle elveløp, bekker og fjellsider, som må renses opp. Midlene og pengestøtten må da komme fra staten!

Vi kan vel kalle dette miljøkriminalitet om det ikke blir tatt tak i? Vi har heller ikke råd til at bilister eller myke trafikanter blir skadd av steinsprang, noe som trolig vil forekomme fra Fjellsiden ved Landsend. Dette handler om statens ansvar for veisikring!

Så, til Staten: Kom dere opp i helikopter. Kjør sakte, men sikkert alle elveløp og fjellsider. Da vil dere se virkeligheten!