Gunnes sitter i transportkomiteen, og møter ukentlig statsråden og departementet til fraksjonsmøte. Det er her han kommer til å stille sitt spørsmål, på et uformelt grunnlag.

– Vi ønsker å benytte vår posisjon i regjering til å stille dette spørsmålet, for å høre hvordan statsråden og regjeringa oppfatter situasjonen. Er de klar over forurensningssituasjonen ved Fagernes Lufthavn Leirin og andre norske flyplasser? Hva tenker de om saken og hvilke tiltak mener de må gjøres? spør Gunnes.

Uavhengig av svaret han får vil Venstre følge opp saken, forsikrer stortingsrepresentanten.

– Må tas på alvor

Gunnes ble selv gjort oppmerksom på forurensningssaken av vararepresentant for Oppland, Ingjerd Thon Hagaseth (V), og har siden lest seg opp på forurensningsproblematikken. Han er klar på at dette er en sak som må tas på stort alvor.

– Det er en alvorlig sak både for innbyggerne i området, som frykter for sikkerheten til drikkevannet sitt, og også for miljøet og dyrelivet der. Denne saken kommer vi til å følge opp for å se til at Avinor tar sitt opprydningsansvar, fastslår Gunnes.

Her er Gunnes fulle spørsmål til samferdselsminister Dale:

Vil Statsråden ta initiativ overfor Avinor for å få ryddet opp i de faktiske utslippene av PFOS som har foregått på lufthavnene, blant annet på Fagernes Lufthavn Leirin?

Bakgrunn:

Avinor benyttet fram til 2011 ulike typer per- og polyfluorerte forbindelser (PFOS) i brannskum ved brannøvingsfeltene sine. Den mest kjente forbindelsen, PFOS, ble faset ut i 2001. Etter hvert som det har blitt dokumentert at flere av PFAS-forbindelsene er å betegne som giftige og tungt nedbrytbare, har Avinor gått over til fluorfritt brannskum. Flere år med bruk av fluorholdige brannskum har imidlertid ført til forurensning i grunnen på flere av Avinors brannøvingsfelt, samt andre arealer som historisk ble benyttet til øvingsaktivitet. Disse forurensningene bidrar fremdeles til at noe PFOS lekker ut i naturen omkring lufthavnene.

•Det miljøgiftige stoffet PFOS er funnet i varierende forekomster i fisk og innsjøvann i området rundt Fagernes Lufthavn Leirin.

•Forurensninga har oppstått som følge av tidligere brannøvingsaktivitet på flyplassområdet, hvor brannskum som inneholder PFOS har vært brukt. Dette har lekket ut i miljøet.

•Flere har fått i seg giftstoffet som følge av inntak av fisk fra det forurensete Leirin-vassdraget, og fått konstatert høye nivåer av PFOS i blodet.

•PFOS brytes ikke ned i naturen, og hoper seg opp i vannlevende organismer, spesielt fisk. Stoffet er giftig for vannlevende organismer, og kan forårsake uønskete langtidsvirkninger i vannmiljøet. Videre kan PFOS blant annet gi fosterskader hos pattedyr, og det finnes studier som viser at det kan være kreftframkallende. Stoffet står derfor på myndighetenes verstingliste over prioriterte miljøgifter.

•Forurensningas omfang er under stadig utredning, et ansvar Avinor som grunneier har tatt.

Det skal settes opp en prioriteringsrekkefølge over de verst rammete flyplassene, hvor man først må ta grep der situasjonen er verst, for eksempel der hvor lokalsamfunnet rammes. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2019, men AVINOR bekrefter at Fagernes Lufthavn er en flyplass som må prioriteres fordi man vet at skadene har påvirket lokalsamfunnet allerede.

Avinor har fått en rapport fra Norconsult som beskriver forholdene i to berørte vann knyttet til Leirin flyplass i Valdres. Rapporten stadfester at det finnes miljøgifter i fisken og Mattilsynet anbefaler at man ikke spiser fisken fra de aktuelle vannene. Forurensningsmyndighetene har pålagt Avinor å gjøre tiltak på flyplassen raskest mulig. I sommer kommer det på plass et renseanlegg. Anlegget skal hindre mere gift i å renne ut i vannet, men tar ikke tak i den forurensninga som allerede er lekket ut, og som utgjør 90 % av den totale giftmengden på flyplassen. Selv om det ikke pr. nå er påvist forurenset drikkevann, har flere innbyggere høye PFOS-verdier i blodet og man bør være føre-var og bør det prioriteres tiltak for å sikre innbyggerne trygt drikkevann.