Strid om hyt­te­ut­byg­ging på Tein­vass­ås­en: Sør-Aurdal kom­mu­ne vil ha Fyl­kes­man­nen til å mek­le

Det har opp­stått en kon­flikt mel­lom Inn­lan­det fyl­kes­kom­mu­ne på den ene si­den og Sør-Aurdal kom­mu­ne og ut­byg­ge­ren av et hyt­te­felt på Tein­vass­ås­en på den and­re si­den.