Tryg­ga­re og meir fram­ko­me­leg til og frå Oslo: Om vel fire år kan vi kjøre Sol­li­høg­da i 110 km/t

Sta­tens veg­ve­sen har ny­leg lagt ut kon­kur­ran­se­grunn­la­get for ny E16 mel­lom Bjør­um i Bæ­rum og Ska­ret, som ligg nord for Sol­li­høg­da i Hole kom­mu­ne.