Vald­res har 18.520 hyt­te­ei­ga­rar: Lei­a­ren i natur- og kul­tur­par­ken ønskjer dei alle hjar­te­leg vel­kom­ne til­ba­ke når myndigheitene seier tida er inne for det

– Eg har lyst til å seia at alle hyt­te­ei­ga­ra­ne er hjar­te­leg vel­kom­ne til Vald­res. Vi ønskjer dei hit att så fort som råd når vi kjem til­ba­ke til ein nor­mal­si­tu­a­sjon, sei­er dag­leg lei­ar for Vald­res Natur- og Kul­tur­park, Jø­rand Øde­gård Lunde.