«Valdres» skreiv før helga at Arbeiderpartiet ikke har satt av penger til E16 Fagernes sør – Hande i Nasjonal transportplan (NTP). Det stemmer ikke. Arbeiderpartiet har i sitt NTP-opplegg satt av mer penger til videre planlegging og oppstart av viktige vegprosjekter i første planperiode (2022–2027) i NTP og med fullføring i andre planperiode (2028-2033).

Ny E16 utenom Fagernes er ett av disse prosjektene. Dette kan leses svart på hvitt i transportkomiteens innstilling til NTP.

Spikaren i kista for E16 Fagernes S–Hande i denne omgang

E16 er en svært viktig forbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, og derfor gikk Arbeiderpartiet i sin tid i bresjen for å få på plass de betydelige midlene som nå er brukt på opprusting av vegen gjennom mange år. E16 over Filefjell er nå en hundre prosent vintersikker veg, men fremdeles gjenstår utbygging av deler av strekningen, spesielt mellom Fagernes sør og Hande.

E16 Fagernes sør – Hande lå derfor inne i Stoltenberg-regjeringens transportplaner i 2009 og 2013. Dessverre tok nåværende regjering prosjektet ut av NTP i 2017, og det er også ute av regjeringens NTP nå. Nå har Statens vegvesen fått redusert kostnadene ved prosjektet med omtrent 40 prosent, og prosjektet bør nå sikres videre framdrift.

E16 gjennom Fagernes og NTP: – Slikt valgflesk skaper bare falske forventninger og i neste omgang økt politikerforakt

Hver dag dundrer trafikken gjennom Fagernes sentrum, mye av det tungtrafikk. Årsdøgnstrafikken (ÅDT) er her på hele 11.000. Det er et høyt tall sammenlignet med mange andre riksveger, og derfor er det nå nødvendig å få lagt trafikken utenom sentrum.

Arbeiderpartiet tar situasjonen som rår i Fagernes på alvor, og derfor har partiet gått inn for å legge vegen utenom sentrum. Da kan også Fagernes utvikle seg videre, som det viktige regionsenteret det er.

Frp med eige E16-framlegg i Stortinget – vil ha vedtak om pengar til Fagernes Sør–Hande