Høringsinnspill av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

På bakgrunn av utsendte høringsdokument ønsker Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Oppland å gi følgende høringsinnspill:

DEL

Natur- og friluftslivsorganisasjonene må etter vårt syn likestilles med idrettsorganisasjonene når det gjelder folkehelsearbeid, både i forhold til samarbeid, medvirkning og prioritering. De frivillige organisasjonene som driver aktivitetstilbudene og tilretteleggingsarbeidet innenfor friluftsliv i lokalsamfunnene må gis gode betingelser for å drive sitt arbeid. Opprettelse av lokale aktivitetsråd etter rammen av idrettens idrettsråd må vurderes.

Inaktivitet er en stor trussel mot folkehelsen, og livsstilssykdommer medfører allerede i dag store helsekostnader for samfunnet. Friluftsliv viser seg i nasjonale undersøkelser å være en foretrukket form for fysisk aktivitet for svært mange nordmenn i alle aldersgrupper, og er i hovedsak lavterskelaktiviteter som kan utøves på tvers av generasjoner, med begrensede krav til funksjons- og prestasjonsevne, utstyr og anlegg.


Når det gjelder friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet er FNF Oppland opptatt av å få på plass følgende forutsetninger:

• Planen må legge til rette for gode muligheter for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted og områder for turisme, og områdene bør ivaretas på en slik måte at de verken minskes, forringes eller fragmenteres. Disse områdene er svært viktige for fysisk aktivitet for mange mennesker. Folkehelse og arealpolitikk henger nøye sammen når det gjelder sikring av tilstrekkelige naturområder til å bedrive friluftslivsaktivitet i. Betydningsfullt er det også at disse områdene har tilstrekkelig tilgjengelighet, blant annet gjennom stimerking og kartinformasjon.

• Det bør arbeides for å tilrettelegge slik at langt flere enn i dag velger å gå eller sykle til jobb og skole fram for å kjøre bil.

Medvirkning: Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om at vi og våre lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og lignende.

Dette brevet er sendt på vegne av: Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.

Artikkeltags