Ødeleggelsen av natur, og tap av dyr- og plantearter går raskere enn noen gang. Stadig mindre uberørt natur utgjør en alvorlig trussel mot klodens biologiske mangfold. Likevel bruker Regjeringen tiden sin på å bygge motorveier gjennom naturreservat, og å så tvil om vernet av norske vassdrag. Med seg på denne dansen har de Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Det er å ta Norge inn i bakvendtland.

Løsningen er heller å se fremover, og fremover vil vi måtte verne mer, ikke mindre. Derfor har Venstre foreslått å utvide vernet av norske vassdrag. Et av vassdragene vi har foreslått å verne er Vinda.

Vinda er et vassdrag med eksepsjonelt store naturverdier. Naturverdiene i elva er særlig knyttet til bekkekløfter, fossesprutsoner, gammel intakt skog og fragmenter av regnskog. Som det siste uberørte vassdraget i Øystre Slidre har området et rikt biologisk mangfold og en høy opplevelsesverdi.

Mange rødlista arter forekommer hyppig i området. Både berganden og myrhauken er eksempler på to sterkt utrydningstruede fuglearter som finnes i området. Elvas stryk og fossefall er dessuten et velegnet levested for fossekallen. Under befaringer av Norsk Ornitologisk Forening ble det gjort funn av flere reir, og konkludert med at det er en høy tetthet av arten. I tillegg har Vinda godt med fisk, og er en attraktiv ørretfiskeelv.

Det er ved tidligere anledninger blitt forsøkt å bygge ut kraftproduksjon i elva. Den gangen ble søknaden avslått på grunn av de alvorlige konsekvensene dette ville medført for fisken, friluftslivet og landskapet. Vi har tatt rett avgjørelse før, la oss gjøre det igjen.

Les også

Det store siste urørte vassdraget

Heggefjorden, som ligger rett vest for Vinda, er allerede vernet på grunn av «Landskapets kvalitet og hensynet til turismen». Varig vern av vassdraget Vinda er en naturlig forlengelse av dette vernet, for å ta vare på den unike landskapsverdien knyttet til samspillet mellom elv og innsjø, og sikre at området fortsatt kan brukes til rekreasjon for fremtidige generasjoner. Den verdien ser dessverre ikke Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Norge har gjennom FNs naturavtale forpliktet seg til å verne 30 prosent av vår natur. I tillegg har vi et ansvar for å ta vare på utrydningstruede arter og sikre biologisk mangfold. En enkel og effektiv måte å gjøre det på, er ved å verne flere vassdrag.

Vi står ovenfor en alvorlig natur- og friluftslivkrise. I årene fremover må vi beskytte mer uberørt natur. I en tid der stadig flere tar til orde for å rive uberørt natur, er det viktig å stå fjellstøtt på naturens side. Nå er det på tide å ta vare på Vindas unike natur for all fremtid.

Les også

Større press på naturen