Vestre Slidre: Ordfører Eivind Brenna ønsket velkommen til godkjenningsmøte for Vestre Slidre kommune som trafikksikker kommune.

Trafikksikker kommune er et konsept som eies av Trygg Trafikk. I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune.

Kvalitetsstempel

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Det er et relativt omfattende arbeid som nå er ført i havn.

Unni Knutli fra Trygg trafikk ledet møtet. Arealplanlegger Tord Bjørnevik har vært kommunens koordinator, og kunne bekrefte at de ulike kommunale ansatte har bidratt på en forbilledlig måte. Prosessen startet med vedtak i formannskapet i januar 2018. Deretter har kommunen i god dialog med Trygg Trafikk og Statens Vegvesen arbeidd med dokumentasjon som skal på plass.

Omfattende arbeid

Det er et relativt omfattende arbeid som kreves for å oppnå slik godkjenning. Det kreves at:

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
  • I tillegg skal det foreligge dokumentasjon på at dette tas inn i den enkelte sektor.

Kommunen er nå godkjent for 3 år, og ordførere og rådmann ser frem til å videreføre dette viktige arbeidet. Disse møtte for TT og SVV/fylkeskommune:

Unni Knutli, Trygg Trafikk. Kine Osan, Trygg Trafik.k Bjørn Ivar Vasaasen, Statens Vegvesen. David Tofthagen, Trygg Trafikk.

Fra Vestre Slidre kommune: Ordførar Eivind Brenna, rådmann Martin Sæbu, kommunalsjef Gunhild Røine, kommunalsjef Ragnhild Strømmen Strand, rådgiver Monica Kvien Sæternes, stabs- og personalsjef Mari Sataslatten, avdelingsleder forvaltning Terje Karlsen, avdelingsleder teknisk/drift Ove Hamre, planlegger Tord Bjørnevik og avdelingsleder for kultur Gudbrand Heiene.