I Budals innlegg i avisa Valdres den 3. august i år tegner han et meget mørkt bilde av mulig utvikling av kommunen dersom dette skulle skje. Hans syn er kanskje ikke så overraskende bl.a. ut fra at han jobber på Beitostølen med eiendomsutvikling og salg av fritidsboliger i Beitostølen Fjellandsby AS (opplysningene er hentet hjemmesiden til Øystre Slidre Arbeiderparti).

Les også

Stopp hyttebygging – hva da, Øystre Slidre?

Budal mener øyensynlig at alle disse hytteutbyggingene nærmest udelt fører veldig mye godt med seg, særlig i form av arbeidsplasser, både i det private næringsliv og i kommunens administrasjon. Han benevner reiselivet som kommunens hjørnesteinsbedrift og fokuserer på viktigheten av at hytteutbyggingen må fortsette. Og slik vi oppfatter ham, det i ganske så stor skala.

Bjarne Budal gir uttrykk for at serien til avisa Valdres, «Hytteparadokset» er «noe unyansert». Vi vil påstå at hans innlegg må kunne beskrives med de samme ordene. Det ser ut til at han har glemt at interessene og behovene til en annen viktig næring i kommunen, nemlig landbruksnæringen, ofte må vike til fordel for ytterligere hytteutbygging. Han virker ikke særlig opptatt av at landbruksnæringen også bidrar til mange arbeidsplasser i kommunen. I tillegg til at bonden får arbeid og inntekt, skaper han/hun også arbeid til mange andre i lokalsamfunnet, til melkebilsjåføren, veterinæren, snekkeren, rørleggeren, inseminøren, underleverandører og sist, men ikke minst, den ansatte på landbrukskontoret i kommunen.

Noe annet Bjarne Budal synes å ha glemt eller fortrengt, er at særlig de store hytteutbyggingene ikke nødvendigvis gir så store lokale ringvirkninger. Store deler av verdiskapningen som nedbygging av naturen i Øystre Slidre kommune kommer andre til gode, eksempelvis kan tømmeret komme fra Øst-Europa i mer eller mindre prefabrikkert tilstand, tømrerne kommer også ofte langveisfra, og arkitekten sitter kanskje på et kontor på Gjøvik.

Bjarne Budal skriver at «Vi er gjerne med på å utvikle andre næringer også, men vi er ikke med på å sage av den greina vi sitter på». Med den hyttepolitikken AP og Budal fører og har ført i kommunen mener vi at det nettopp er slik greinsaging som bedrives. Den greina som det sages på, er svært mye eldre enn greina med navnet «reiseliv», nemlig greina landbruket. Her har Ap dessverre i denne formannskapsperioden fått god hjelp fra Senterpartiet og Høyre.

Så over til det positive: Vi ble virkelig gledelig overrasket da vi lenger ned i artikkelen leste at «Vi vil fortsette å vurdere og legge til rette for de prosjektene som er i tråd med miljømessige krav og nasjonale retningslinjer». Så bra, ordførerkandidaten vil ikke kun følge statens krav som jo kommunen må følge enten de vil eller ikke, men han vil altså at kommunen også frivillig, dvs. innenfor sin lokale selvråderett, skal følge nasjonens retningslinjer. Da regner vi med at dette også gjelder ev. nasjonale retningslinjer for å ta hensyn til natur og miljø. Hurra, her er ordførerkandidaten og vi overraskende helt på linje.

Hva mener så Bjarne Budal med at hytteutbygging i Øystre Slidre bør skje i tråd med «nasjonale retningslinjer»? Det utdyper han ikke nærmere. Det må være naturlig å legge til grunn at Budal med «nasjonale retningslinjer» mener de føringene og anbefalingene som staten har signalisert at kommunene bør følge når de behandler utbyggingsplaner for hytter i fjellet. Det er i så fall grunn til stor optimisme for alle oss som er opptatt av å bevare viktige naturområder, herunder beiteområder og å ta hensyn til friluftsliv i Øystre Slidre kommune. Dette innebærer nemlig at Bjarne Budal som ev. ny ordfører må endre sin egen og Aps politikk i hyttesaker betydelig i kommende fireårsperiode.

Etter å ha fulgt mange hytteutbyggingssaker i Øystre Slidre kommune den senere tid, og særlig store og kontroversielle saker på Beitostølen og nærområdet som Liahaugstølen, er vårt inntrykk at ingen av formannskapets medlemmer fra Ap, Senterpartiet og Høyre bryr seg særlig mye om hva statens anbefalinger og føringer er. Det ser heller ut som at disse representantene i stor grad lener seg tilbake og tenker at «Nei, i vår kommune bruker vi vår kommunale selvråderett for alt det er verdt, nasjonale retningslinjer om natur og miljø bryr vi oss katta om. Er vi heldige så blir det ingen innsigelser fra statsforvalteren, og da gjør vi som vi vil.».

Og dette kan være «smart» politikk fra en kommune som ønsker å bestemme sjæl, for som regel blir det ingen innsigelser fra dette hold. Det skal svært mye til før statens representant tar i bruk dette redskapet. Etter plan- og bygningsloven kan statsforvalteren nemlig bare benytte dette virkemiddelet ved forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner «i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning» for hans saksområde.

Hva skal til for at en arealplansak om hytteutbygging i Øystre Slidre kommune vil være av «nasjonal eller vesentlig regional betydning»? Svært sjelden, vil vi påstå. En annen sak er at statsforvalteren etter vår mening i mange saker med fordel kunne vært hardere i klypa. Har statsforvalteren tilstrekkelig tid og ressurser til å gå skikkelig inn i disse sakene? Eller er det blitt slik at hans fremste oppgave er å få unna sakene før de vokser ham over hodet?

Til opplysning for Budal og co. vil vi liste opp noen relevante statlige føringer og anbefalinger vedrørende hytteutbygging. Så kan jo leseren selv vurdere om Bjarne Budal og for så vidt resten av formannskapet i behandlingen av hyttesaker ser ut til å følge disse.

Nasjonale anbefalinger og føringer hentet fra meldinger til Stortinget, Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging og Kommunal- og distriktsdepartementet sin Rettleiar om planlegging av fritidsbustader (utgitt i september 2022):

– Kommunane bør unngå nye hytteområde over skoggrensa, unngå utbygging på myr (av hensyn til klimagasser, naturmangfold og klimatilpasning)

– I fjell og utmark bør fritidsbustadområda avgrensast mot samanhengande natur- og friluftsområde og viktige område for landbruk, reindrift og andre næringar

– Fortettingspotensialet bør utnyttest før det blir lagt til rette for utbygging i nye område

– Viktige friluftsområde og sammenhengende grøntstrukturer gjennom byggeområda bør tas vare på

Siden flere av senere tids hyttesaker i ØSK er problematiske bla fordi den foreslåtte utbyggingen er i konflikt med beiteinteresser og stølsdrift vil vi til slutt sitere følgende fra rettlederen:

– Ved planlegging av fritidsbustader bør beiteområde med høg kvalitet sikrast. Dette gjeld særleg i seter- og stølsområde. Tidleg og god dialog med dei lokale beitelaga kan bidra til å kartleggje viktige beiteareal, førebyggje konflikter og å finne avbøtande tiltak.

– Ved planlegging av ny fritidsbusetnad er det viktig å unngå utbygging på dyrka og dyrkbar jord.

Det knytter seg stor spenning til hvem som vinner valget i Øystre Slidre. Dersom Budal og Ap skulle komme til å sitte ved roret, må deres politikk endres fundamentalt dersom de skal legge seg på en linje der nasjonale retningslinjer følges i kommende periode. Vi har ikke så stor tro på at dette kommer til å skje, og heller ikke at de andre partiene i nåværende formannskap har så drastiske planer om endring. Nei, dersom vi innbyggere i Øystre Slidre kommune virkelig ønsker å få kommunen sin politikk i tråd med nasjonale retningslinjer for natur og miljø, er det helt andre partier vi må gi vår stemme til.

Henning Jensen, Anne Hanslien, Hermund Larsen, Gudrun Sælid, Beate Knutsen, Terje Hålimoen, Grete Winger, Lise Hansen, Elisabeth F. Eggesbø. Alle er fastboende på og i nærheten av Beitostølen