Det handler om arbeidsplasser, sjåførkrise, heltidsstillinger, pensjon, sikkerhet, klima, ruter i distriktene og fleksibilitet i tilbudet til passasjerene. Det handler i tillegg om å ivareta og beholde de mindre busselskapene i distriktet noe som er viktig i Norges mest spredtbygde fylke.

Les også

«Skal fylkeskommunen drifte kollektivtransporten sjølv?»

Alle skal vite at de mindre busselskapene blir ivaretatt i arbeidet med kollektivtrafikk i egenregi i Innlandet fylkeskommune. Buss i egenregi handler med andre ord om mye mer enn økonomi.

Det blir påstått fra borgerlig side at vi ikke kan ivareta lokale busselskaper ved å gå over til drift i egenregi, Vi mener det er FEIL!

Kontraktene kan videreføres, se Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007, om offentlig persontransport på jernbane og vei. Den definerer terskelverdier som ivaretar de lokale selskapene som kjører på vegne av Innlandstrafikk. Vi mener tvert om at det er en ren anbudspolitikk som har gjort det vanskeligere for lokale selskap å ha slike kontrakter.

Drift av kollektivtrafikken i egenregi vil gi flere arbeidsplasser til Innlandet, overskuddet ved drift i egenregi vil gå til fylkeskommunen og ikke til utenlandske investeringsselskaper, slik det gjør nå. Disse arbeidsplassene vil vi heller opprette i Innlandet, slik at de som drifter kollektivtjenesten i Innlandet bor i Innlandet. Det mener vi er bra både for arbeidsplasser, bosetting og vilje til å utvikle et godt busstilbud her.

Arbeiderpartiet mener at de mindre busselskapene på denne måten blir bedre ivaretatt i egenregi enn om hele næringen settes ut på anbud!