Klimaløsningene må tilpasses lokale forhold og bidra til bærekraftig utvikling i hele landet. Senterpartiet mener at vi må bygge videre på den verdensledende kunnskapen vi har innen olje- og gassindustri. Vi må satse på mer utbygging av fornybar energi og forskning knyttet til nye og utslippsfrie energikilder og industrimuligheter. Vi kommer til å trenge pengene, kompetansen og den industrielle kapasiteten olje og gass representerer.

Det globale bildet viser at stadig mer industri og produksjon flyttes fra Europa og Nord- Amerika til Østen og Kina. Vi får billig import, men taper arbeidsplasser og opplever manglende økonomisk- og sosial utvikling for ulike befolkningsgrupper. Rimelig tilgang på stabil energi er en av de viktigste forutsetningene for økonomisk- og sosial utvikling av alle samfunn.

Senterpartiet sier ja til nasjonal kontroll over strømpolitikken. Vi må bruke norsk kraft til å sikre en lav strømpris. For vår industri er det avgjørende å få rimeligere grønn kraft. Folk kan ikke få stadig høyere strømregning. Det er usosialt! Senterpartiet vil også sørge for at strategisk infrastruktur har nasjonalt eierskap.

Ved at Norge har norsk eierskap til naturressursene sikrer vi kompetanse, arbeidsplasser og næringsutvikling i hele landet. Norsk eierskap til norske ressurser har vært en suksesshistorie og gjort oss til verdens rikeste land. Nå ser det ut som vi er på vei til å bli generasjonen som solgte eierskapet. De norske ressursene har gitt oss den velstanden og utviklingen vi har i dag.

Senterpartiet vil at folk i Norge fortsatt skal eie norsk fisk, norske fossefall, norsk jord og skog. Vi ønsker at alle fortsatt skal ha glede av naturressursene og den unike allemannsretten vi er så heldige å ha. Da kan vi ikke selge ressursene til utlandet. Vi vil sikre norsk eierskap på skogseiendommer gjennom konsesjonslovgivningen og lokal forvaltning.

Senterpartiet sier ja til norsk eierskap til norske ressurser for å sikre at naturressursene fortsatt skal komme fellesskapet og norsk industri til gode. Det gjøres best fra Norge, av folkevalgte organ. Norge trenger et sterkt Senterparti i regjering.

Senterpartiet vil øke selvforsyningsgraden til minimum 50 prosent innen 2026. For å få til det trenger bonden et inntektsløft som monner. Vi må ha nye og bedre rammevilkår for landbruket og den norske bonden. Senterpartiet vil tette inntektsgapet til andre yrkesgrupper innen 4–6 år. Matberedskapen må styrkes! Norge må bygge fremtidige beredskapslager for korn.

I en verden med stadig flere folk og hvor det blir vanskeligere å produsere mat i store deler av verden på grunn av klimaendringene må Norge dyrke det meste av maten sin selv. Import av mat er dårlig klimapolitikk. Skal vi øke selvforsyningsgraden og ta vare på kulturlandskapet i Norge må vi bruke den fantastiske utmarka vår. Da må vi også ha en rovdyrpolitikk som samsvarer denne bruken.

Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Senterpartiet mener det alltid har vært, og fortsatt er, et statlig ansvar å bygge ut samfunnskritisk infrastruktur i Norge. Planlegging og utbygging av vei, bane og internett kan ikke overlates til markedskreftene.

Oppvekst- og utdanningstilbud, helse- og omsorgstjenester og politi/brannvesen skal være godt utbygd over hele landet. Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige tjenestetilbud i hele landet og som hindrer todeling av helsetjenesten. Våre helsetjenester skal ha kvalitet, være offentlig finansiert og med lave egenandeler.

Koronapandemien har vist at helseberedskapen må styrkes og at Norge bør ha et eget lager av kritiske medisiner og materiell. Vi må også ha en nasjonal plan for hvordan vi sikrer tilgang på livsviktige medisiner om det internasjonale farmasøytiske markedet stopper opp. God beredskap krever lokal forankring. Oversiktlige samfunn hvor alle tar vare på hverandre og har gode levekår er den beste beredskapen.

Det er nå det gjelder. Stem Senterpartiet for tjenester nær folk i hele Norge. Vi må ta vare på, og verne om demokratiet vårt.

Bruk stemmeretten og stem ved årets valg. Godt valg!