Teksten er eit bidrag til kronikkonkurransen i samarbeid mellom avisa Valdres, Valdres vidaregåande skule og Nord-Aurdal mållag. Kronikken er ein av fem kronikkar som har fått heiderleg omtale. Vi presenterer elevkronikkane i avisa laurdagar.

Produksjonen av fornybar energi må økes, men vi må samtidig ta vare på naturen for framtidige generasjoner. Utbygging av fornybar energi som ikke er natur- og miljøvennlig, kan ikke kalles bærekraftig utvikling. Vindkraft regnes som fornybar energi, men utbyggingen i Norge har ikke vært særlig bærekraftig, etter mitt skjønn.

Valdres er en vakker perle og kjent for sin flotte natur. Jeg har tilbrakt nesten alle ferier på Bagn vestås. Jeg syntes det var skremmende at det ble foreslått å bygge vindmøller i disse vakre fjellområdene, samt i andre fjellområder i Valdres. Når jeg går på ski, vil jeg nyte lyden av natur og ikke av en vindmølle som bråker.

Valdres lever av landbruk og turisme. Det hadde vært en katastrofe om det ble bygd vindmølleparker hvor dyrene skal beite og folk skal bedrive friluftsliv og rekreasjon. Heldigvis ble områdene i Valdres tatt ut av planene fordi det viste seg å være mer vind i Trøndelag, på Vestlandet og i Finnmark. Stakkars dem som bor der!

Transport av turbindeler medfører store inngrep i terrenget. Mye av utbyggingen skjer i kupert landskap. Det må derfor bygges veier for å få delene på plass. Det bygges ca. 800 meter vei av «fylkesvei»-standard per turbin. I de største anleggene betyr dette mellom 20 og 40 km veg. Vindturbiner på inntil 200 meters høyde er også svært synlige i landskapet.

Det er ingen tvil om at dette krever mye areal, som igjen går ut over friluftslivet og naturen. Lange overføringslinjer må også bygges mellom fjellet og bygda for å få den produserte strømmen ut på strømnettet. Overføringslinje ødelegger det flotte landskapet. Det er kun 12 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge. Hvorfor skal dette raseres noe ytterligere?

Endringer og ødeleggelse av areal er årsaken til at 90 prosent av rødlisteartene trues. Vindmølleutbyggingen kan påvirke mange fuglearter negativt, både rovfugl, sjøfugl, hønsefugl, vadere og spurvefugl. En tredel av fugleartene er allerede på rødlista. Det er også forsket for lite på hvordan vindkraftutbygging påvirker reinsdyr og andre arter.

Les også

Innlandet fylkeskommune – en varslet katastrofe?

Det viser seg at støy fra vindturbiner gir folk kortere drømmesøvn og påvirker følelsen av å være uthvilt om morgenen. Lyden som forsøkspersoner i en svensk studie ble utsatt for, varierte mellom 29 og 34 dB. I Norge er regelen at støyen fra turbiner ikke må være på mer enn 45 dB inntil husvegg. Det har også vært en del eksempler på at folk som bor i nærheten av vindmøller, opplever at lysforurensingen fra blinkende turbiner går på helsa løs.

Det viser seg at kommuner hvor det er utbygd vindkraft, får lite penger i kassa. De fleste vindkraftanlegg som er bygd ut i Norge de siste årene, er også helt eller delvis eid av utlendinger. Ifølge bransje- og interesseorganisasjonen Norwea eier utenlandske selskap 75 prosent av alle vindmølleparker. Dette tjener de utenlandske selskapene flere hundre millioner på.

Norske kommuner og staten tjener ingenting når drifta blir lagt til utenlandske bedrifter. Dersom driften hadde vært i norske hender, kunne de tjent mange millioner i skattepenger. Hvorfor skal lønnsomheten fra norske vindkraftanlegg eksempelvis gå til tyske kirurgers pensjonsfond og ikke til kommunene hvor anleggene ligger? Hvorfor skal vi gi fra oss verdifull natur for at utenlandske kapitalister skal tjene penger?

I norsk energisektor mener jeg det har vært feil instanser som har avgjort om naturinngrep skal tillates. Det er Klima- og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet som har fagkompetanse på natur, friluftsliv og naturinngrep i Norge. Likevel har slike beslutninger om å gjennomføre utbygginger blitt fattet hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED). Det er energiloven som har styrt utbyggingen, og staten har hatt siste ord. Dette har vært et demokratisk problem. Kommunene har ikke hatt vetorett.

Før jul 2020 gikk Stortinget inn for at framtidige vindkraftverk skal reguleres etter plan- og bygningsloven. Dette kan være positivt fordi energisektoren blir en større del av kommunens samfunnsplanlegging. Allmenne interesser og demokratiet kan nå ivaretas på en bedre måte.

Det finnes en rekke bedre løsninger for fornybar energi enn vindkraftutbygging til lands. Vi må heller se nærmere på energieffektivisering og -sparing: oppgradering av vannkraftverk, bruk av solceller, jordvarme, bølgeenergi og vindturbiner til havs. Norge kan oppfylle sitt bidrag uten å bygge vindmøller i fjell og kyst. Vi må utrede om vi kan sette vindmøller på oljeplattformene, slik at vi kan eksportere vindkraft istedenfor olje.

Kilder:

https://naturvernforbundet.no/vindkraft/

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1307/m1307.pdf

https://www.uib.no/fg/samfunnsgeo/135157/vindkraft-reindrift-og-medvirkning-i-finnmark

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8661z2/ap-sikrer-kommunal-vindkraft-makt

https://forskning.no/energi-sovn/vindkraftstoy-gir-kortere-drommesovn/1672736

https://www.nrk.no/nordland/mdg-mener-vindturbin-i-vindpark-gir-negative-konsekvenser-pa-naturen-pa-grunn-av-lysforurensning-1.15323885

https://www.dnt.no/vindkraft/

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/samfunnplanlegging/frokostseminar-arealbruk-for-vindkraft-pa-land/

https://www.naturviterne.no/blogg/miljoblind-vindkraft-nasjonal-ramme-for-rasering-av-norsk-natur-article18359-484.html

https://forskning.no/norges-handelshoyskole-okonomi-alternativ-energi/forskere-lokalsamfunn-tjener-lite-pa-vindkraft/1257077

https://www.tu.no/artikler/15-av-18-nye-vindkraftanlegg-har-utenlandske-eiere/452027

https://enerwe.no/sjekk-hvor-mye-vindkraft-som-produseres-i-norge/314395