Gå til sidens hovedinnhold

- Vinda må spares!

Artikkelen er over 4 år gammel

"Innstillingen har ikke vært til noen behandling i det nåværende kommunestyret i Øystre Slidre. Kommunen har heller ikke (pr. 20.01.17) benyttet en siste invitasjon fra OED om å uttale seg. Dette er til stor forundring, i en kommune som har «Rein naturglede» som motto."

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

DNT Valdres viser til nevnte innstilling av 09.09.16. Vi avga 18.09.14 høringsuttalelse til NVE, der vi hevder at de negative ringvirkningene på en rekke områder vil bli langt større enn Norconsult har vurdert det til i sin konsekvensutredning. Landskap og kulturminner vil bli til dels sterkt berørt av massedeponi i Heggebygde samt bygging av anleggsveger og inntaksdam ved Vindin. En kraftig redusert middelvassføring i Vinda (ned mot 30 prosent av nåtilstand) vil være negativt for biologisk mangfold, naturopplevelse, friluftsliv og folkehelse samt trolig også for vannkvaliteten til Vindin Vassverk.

Vår bekymring ble klart støttet av nesten alle deltakende parter i OEDs møte og befaring lokalt 19.10.16. Det kom kritiske, muntlige innspill fra Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Naturvernforbundet i Oppland, FNF Oppland, representant for DNT sentralt, Vindin Vassverk og fra noen grunneiere.

I tillegg fant Geir Gaarder, ekspert på registrering og verdivurdering av biologisk mangfold, åtte rødlistearter langs Vinda ved en privat synfaring 28.10.16. Disse artene var «oversett» av Norconsult, det svekker ytterligere tilliten til konsekvensutredningen som NVEs innstilling om utbygging er basert på, selv om Skagerak Kraft prøvde å bagatellisere dette i en egen pressemelding.

Etter hvert som denne informasjonen kom fram har motstanden mot utbygging av Vinda vokst betydelig, ikke bare i Øystre Slidre, men også i Valdres-regionen ellers. Dette kommer til uttrykk gjennom en lang rekke innlegg i lokalavisa Valdres, i stifting av foreningen «Vern Vinda» og pågående underskriftsaksjon.

Innstillingen har ikke vært til noen behandling i det nåværende kommunestyret i Øystre Slidre. Kommunen har heller ikke (pr. 20.01.17) benyttet en siste invitasjon fra OED om å uttale seg. Dette er til stor forundring, i en kommune som har «Rein naturglede» som motto. Her kan også anføres at det økonomiske incentivet for kommunen har fått vesentlig mindre betydning etter innføringen av generell eiendomsskatt, gjeldende fra 2018. For denne vil, selv etter laveste sats, gi kommunen årlige merinntekter som er minst 12 ganger så store som de stipulerte 1,5 millioner kroner fra et eventuelt Vinda kraftverk.

DNT Valdres engasjerer seg sterkt i denne saken fordi vi er den største representanten for friluftslivsinteressene i Valdres. Vi har da også en partnerskapsavtale med Valdres Natur og Kulturpark der formålet er å fremme folkehelse, friluftsliv og naturopplevelse i hele regionen.

Store undersøkelser viser at når man spør folk om hva som betyr mest for dem, så kommer god helse og å oppleve uberørt og vakker natur svært høyt på lista. Hvordan skal en da tallfeste tapet av naturopplevelse langs elva? Og hva vil det bety for folkehelsen at det blir mindre attraktivt å gå på tur i området? Også i dette perspektivet er det etter vår mening mer verdifullt «å ta seg råd til» å la Vinda ligge urørt, både med tanke på fastboende og hyttefolk, for mulig økt tilflytting og for Øystre Slidre som reiselivskommune. Man burde heller legge til rette for mer turmuligheter og bidra til økt oppmerksomhet om naturkvalitetene.

Vi ser at saken krever avveiing av flere hensyn. Det må imidlertid her pekes på det store omfanget av reguleringer og kraftutbygginger som Øystre Slidre og resten av Valdres har blitt utsatt for gjennom tiår etter tiår. Vinda er siste elv av litt størrelse i Øystre Slidre, og av få i Valdres, som ennå renner fritt. Det mener vi bør vektlegges langt sterkere, og kommer i tillegg til andre verneverdier.

Det må også nevnes at det har skjedd mye når det gjelder alternative, fornybare energikilder, ikke minst solenergi, siden innføringen av «grønne sertifikater» i 2012, som sterkt subsidierer vasskraftutbygging som ellers er ulønnsom for utbyggere. Skal vi likevel bygge ut de siste elvene våre i stort tempo?

Vår oppfatning i denne saken er helt klar: Den foreslåtte utbygging i Vinda vil ha store negative konsekvenser, også for de hensyn vi som forening primært skal forsvare, friluftsliv/folkehelse/naturopplevelse. Dette er etter vår mening tillagt altfor lite vekt i Fagrapport Friluftsliv fra Norconsult, side 6:

«Oppsummert vil tiltaket ikke endre bruksmulighetene for turgåing langs Vinda og fiske i Heggefjorden, men attraktiviteten vil reduseres. Omfanget vurderes på denne bakgrunn som middels til lite negativt. Sett i sammenheng med de lokale verdiene disse delområdene innehar, vurderes konsekvensene for friluftslivsinteressene i planområdet som middels negative. Regionalt vurderes konsekvensen som liten negativ som følge av at områdene har relativt begrenset verdi for tilreisende friluftslivsutøvere.»

Vi mener verdien for friluftsliv og folkehelse burde vært «svært stor» når det gjelder lokale hensyn, og «stor» når det gjelder regionale verdier. Innbyggere i de store, omliggende boligfeltene legger nærturene sine til «Folkestigen» langs Vinda – det er rett over dørstokken. Også for andre er området attraktivt.

Det var et steg i riktig retning at NVE stilte krav om høyere minstevannføring enn foreslått fra utbygger, men NVEs tilråding om utbygging vil allikevel bety at en rekke kvaliteter knyttet til Vinda blir vesentlig forringet.

Vårt standpunkt er fortsatt at Vinda må spares. Da kan også kommende generasjoner få oppleve uendrede fosser og stryk, til dels urørt natur ellers samt kulturminner som er spor etter tidligere tiders aktivitet langs elva.

For styret i DNT Valdres

Merethe Lundene

Styreleder

valdres@dnt.no

Kommentarer til denne saken