– Ved­ta­ket om at VNK og Vi­sit Vald­res bør få en fel­les ad­mi­nist­rasjon, vil ikke fungere, me­ner sty­re­le­deren

Øyst­re Slidre kom­mu­ne­sty­re be­hand­let sist uke en sak om hand­lings­pla­nen og bud­sjet­tet til Vald­res na­tur- og kul­tur­park (VNK), da de også kom inn på rol­len til Vi­sit Vald­res. Ved­ta­ket om at VNK og Vi­sit Vald­res bør få en fel­les ad­mi­nist­ra­sjon, me­ner sty­re­le­der i Vi­sit Vald­res, Leif So­lems­li, ikke vil fun­ge­re.