Økt krav til sortering av søppelet, gir dyrere renovasjonsavgift neste år

Vald­res Kom­mu­na­le Re­no­va­sjon (VKR) fore­slår å øke re­no­va­sjons­ge­by­ret med 4 pro­sent neste år, det sam­me som i 2019. Den interkommunale bedriften må til­pas­se seg sta­dig økte myn­dig­hets­krav med tanke på kildesortering og gjenvinning.