Vi kan ikke akseptere at helse- og sosialarbeidere utsettes for vold og trusler på jobb. FO Innlandet vet at medlemmene våre er stolte over jobbene sine. Sosialarbeiderne har et brennende engasjement for dem de hjelper, og står opp hver dag for å gi trygghet til andre. Da må vi stå opp for dem.

Velferdsstatens styrke er engasjerte ansatte. Rett kompetanse på rett plass.
Hvordan skal vi sikre denne kompetansen i Innlandet i fremtiden, om vi ikke engang kan sikre tryggheten til de som bærer velferdsstaten?

I dag tar vi det nesten for gitt at ingen skal jobbe under farlige forhold eller risikere livet, men trygge arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. Arbeidstilsynet ble opprettet i 1893 for å passe på at alle var trygge på jobb. I 2017 kom særskilte bestemmelser for oppfølging av vold og trusler.

FAFO-rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren viser at 45 prosent av FO sine medlemmer opplever vold eller trusler om vold årlig. Arbeidstilsynet har i flere år jobbet systematisk for å forebygge vold og trusler. Dessverre har de begrensede ressurser.

FO Innlandet er fag- og profesjonsforbundet for sosialarbeidere og organiserer 2600 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsviterei Innlandet. Våre medlemmer våre tar ansvar og står opp for tryggheten til de som trenger det mest.

Det er en trussel mot velferdsstaten at de som skal trygge andre, selv ikke er trygge på jobb.

FAFO-undersøkelse fra 2019 bekrefter at vold og trusler fører til sykefravær, og at ansatte slutter i jobben. Dette er også dårlig samfunnsøkonomi.

Over tre av fire ansatte i barnevernet melder om at de er utsatt for vold og trusler det siste året. Ansatte i boliger for utviklingshemmede og i skolen er også svært utsatt. Er ikke deres kompetanse viktig? Har ikke de siste årene vist oss hvor avhengig vi er av ansatte i disse samfunnskritiske virksomhetene?

Ansatte innen velferdsyrkene er spesielt utsatt, men vold og trusler er ikke noe de ansatte skal måtte forvente. FO Innlandet krever en nullvisjon.

Våre tillitsvalgte og FO som fagforening jobber med å avdekke, følge opp og forebygge uønskede hendelser. Vi trenger arbeidsgivere som tar en enda større del av ansvaret, og sikrer gode og trygge arbeidsplasser til de ansatte.
Trusler og vold forekommer, og vi krever at våre medlemmer følges grundig opp etter kritiske hendelser.

Vi trenger at myndigheter og Arbeidstilsynet viser vei i kampen mot vold og trusler.